Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

platné od 13.5.2019

 

 

Nákupní řád internetového obchodu Truckprofi .cz

 

  1. Zboží

1.1 V internetovém obchodě můžete nakoupit zboží, jehož přehled najdete v rubrice kategorie produktů internetového obchodu. U každého produktu je uvedena jeho charakteristika, základní údaje a aktuální cena.

1.2. Informace o zboží a jeho vyobrazení na internetovém obchodě mají informativní charakter. Skutečný vzhled a parametry uvedeného zboží nemusí těmto údajům plně odpovídat.

 

  1. Ceny

2.1 Nákup v internetovém obchodě se uskutečňuje za aktuální cenu, kterou je cena vyznačená u jednotlivého produktu. Cena je uvedená v CZK včetně DPH (v závorce bez DPH).  Cena je bez dopravy.

2.2 Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Dopravné a doručení k zákazníkovi je uvedeno v poslední fázi objednávání zboží jako alternativní a zákazník si může případnou dopravu-dodání zvolit podle svých možností a rozhodnutí.

2.4 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.3), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

2.5 Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

 

  1. Objednávky

3.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2 Objednávku vybraného zboží provádí zákazník vyplněním objednávkového formuláře v rubrice košík.

3.3 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.4 Objednané zboží je dodáno za cenu platnou v okamžiku objednávky. Takto učiněná objednávka je závazná. Kupní smlouva o prodeji zboží objednaného zákazníkem je uzavřena až dodáním tohoto zboží zákazníkovi. Jestliže se objednané zboží přestalo vyrábět, je dlouhodobě nedostupné, nebo došlo k výrazné změně ceny objednaného zboží, může společnost GALLARD TRANSPORT s.r.o. objednávku zákazníka zrušit. O tomto zrušení musí společnost GALLARD TRANSPORT s.r.o. zákazníka neprodleně informovat a zákazník nadále učiněnou objednávkou není vázán.

 

  1. Platba zboží

4.1 Způsob úhrady zboží stanoví zákazník v objednávce volbou některého z těchto způsobů:

– v hotovosti na dobírku při převzetí zboží od dopravce

– bezhotovostně předem na účet č. 2001440082/2010 společnosti GALLARD TRANSPORT s.r.o.

4.2 Je-li hodnota či počet kusů objednávaného zboží nestandardní či jedná-li se o atypickou výrobu, vyhrazuje si společnost GALLARD TRANSPORT s.r.o. možnost požadovat platbu 50% až 100% z celkové ceny objednávky předem.

4.3 Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

4.4 Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Daňovým dokladem je rovněž prodejka za hotové vydaná při platbě za hotové přepravci.

4.5 Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

4.6 ”Den dodání zboží” dle obchodního zákoníku: Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím, kdy přepravce předá zboží kupujícímu a ten toto zboží zaplatí.

 

  1. Dodání zboží

5.1 Objednané zboží, které je na skladě, je expedováno nejpozději do 2-3 pracovních dnů od učinění objednávky. Zboží, které není skladem, je expedováno dle termínu dodání určeného prodejcem. U zboží dlouhodobě nedostupného, atypického, nebo u zboží, které se upravuje na zakázku si společnost GALLARD TRANSPORT s.r.o. vyhrazuje i delší dodací termín. O tomto musí společnost GALLARD TRANSPORT s.r.o. zákazníka neprodleně informovat.

5.2 U zboží upravovaného podle přání zákazníka platí individuální dodací termíny.

5.3 Objednané zboží je dodáno na dodací adresu zákazníka uvedenou v objednávce prostřednictvím PPL CZ s.r.o. Volbu přepravní společnosti provádí kupující při dokončení objednávky zboží výběrem z nabízených možností způsobu dopravy (dobírka, platba předem), popř. po dohodě s prodávajícím v případě individuální přepravy.

5.4 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.5 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.6 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej elektronicky na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce, popř. v písemné formě na fakturační adresu kupujícího.

5.7 Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad – faktura.

5.8 Zákazník je povinen při převzetí zboží překontrolovat stav a obsah zásilky (poškození zboží, počet balíků, neporušenost vnějšího obalu či pásky, kterou je obal zalepen) dle prodávajícím elektronicky potvrzené objednávky  a je povinen odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. V tomto případě je povinen s dopravcem sepsat škodní protokol a tento zaslat do 24 hodin společnosti GALLARD TRANSPORT s.r.o., na e-mail: info@gallard.cz. V případě zjištění poškození zboží, které nebylo zjevné vzhledem k neporušenému vnějšímu obalu, je zákazník povinen toto poškození nahlásit společnosti GALLARD TRANSPORT do 48 hodin od doručení zásilky!

5.9 Převezme-li přesto zákazník zásilku se zjevně poškozeným obalem bez nahlášení poškození a sepsaní protokolu s dopravcem, nemůžeme zaručit uplatnění reklamace vůči společnosti GALLARD TRANSPORT s.r.o. z důvodu neúplnosti dodávky nebo poškození zásilky, která byla zjevná dle poškozeného obalu při převzetí zásilky od dopravce.

5.10 Náklady na dopravu zboží nese zákazník, který určí v závěru objednávkového procesu její způsob a cenu.

 

  1. Ochrana osobních údajů

6.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

6.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

6.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

6.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

6.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob expedujících a dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

6.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

6.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

6.8 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a)požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

6.9 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

  1. Záruka za jakost – práva z vadného plnění

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2 Zárukou za jakost, se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

7.3 Záruku na prodávané zboží poskytuje prodávající dle obecně závazných právních předpisů.

7.4 Není-li v internetovém obchodě či u zboží uvedeno jinak, je záruční doba na zboží všech značek 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad – faktura.

7.5 Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR – záruční lhůta je u většiny našich výrobků tedy mezinárodní a to 1 rok. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

7.6 Kupujícímu před prvním použitím důrazně doporučujeme prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.

7.7 Záruka se vztahuje na výrobní vady zboží. Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny zejména neodborným či nešetrným zacházením, použitím zboží v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením, mírou obvyklého opotřebení. Záruka se také nevztahuje na vady vzniklé živelnými pohromami, jako jsou zejména úder blesku či jiný atmosférický výboj, oheň, voda a jiné. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

7.8 Pokud kupující otevřel zařízení a svévolně vnikl do zařízení, porušil tím pečeť či jen bude viditelné, že měl přístroj rozšroubovaný a vnikl do logické části, porušuje obchodní podmínky.

7.9 Místem uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího. Kupující zašle písemně na adresu sídla prodávajícího nebo elektronicky na e-mail: „info@gallard.cz“ nebo „info@truckprofi.cz“ vyplněný „Reklamační protokol“ (ke stažení „ZDE“).  Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.10 Prodávající je povinen kupujícímu vydat potvrzení o způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.11 K reklamovanému zboží je nutné přiložit záruční list, pokud je k dispozici, a kopii dokladu o nákupu a podrobný popis závady. Pokud se závada neprojevuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky či stav, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být předloženo k reklamaci kompletní včetně všeho příslušenství a součástí, které bylo dodáno při prodeji zboží. Bez výše uvedených náležitostí nebude reklamace uznána.

7.12 Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné reklamace, bezplatně. Reklamace bude prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě 30 až 60 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se obě strany písemně nedohodnou na lhůtě delší. Prodávající může kupujícímu zboží vyměnit či vrátit peníze za zboží, pokud se jedná o vadu neodstranitelnou či vadu sice odstranitelnou, ale za předpokladu, že kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.

7.13 Jelikož prodávající prodává v internetovém obchodu zboží i autorizovaných společností, může kupující požádat i o placenou opravu po skončení záruční doby. Veškeré náklady na provedení této opravy či servisu včetně dopravného hradí kupující.

7.14 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@gallard.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

7.15 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

  1. Odstoupení od kupní smlouvy

8.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu či vyrobeno na zakázku, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal či mu bylo prokazatelně odesláno sériové číslo pro použití.

8.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 8.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího: GALLARD TRANSPORT s.r.o., ul. Husova 3136 či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

8.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 8.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

8.4 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 8.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

8.5 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak v případě, kdy kupující vrací zboží, které hradil prostřednictvím platební karty, je prodávající oprávněn započíst náklady ve výši 1,5 % z celkové kupní ceny, které mu vznikly použitím této formy platby kupujícím, oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8.6 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

8.7 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8.8 Zboží doporučujeme zaslat pojištěné a doporučeně (pozor – nezaměňovat „doporučeně“ s „na dobírku“).

 

  1. DORUČOVÁNÍ

9.1 Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

 

      10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1  Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti GALLARD TRANSPORT s.r.o., se sídlem Husova 3136/25, PSČ 690 02, Břeclav, identifikační číslo: 04259017, DIČ: CZ04259017 (v obchodních podmínkách uvedena jako „prodávající“), zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 244920, upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (v obchodních podmínkách uvedenou jako „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.truckprofi.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.

10.2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

10.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

10.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

10.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

10.6 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.7 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení, není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.8  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.9  Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Případné spory mezi Truckprofi.cz (GALLARD TRANSPORT s.r.o.) a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz “) či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Truckprofi.cz doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na Truckprofi.cz pro vyřešení nastalé situace.

10.10 EET – Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Internetový obchod Truckprofi.cz nepřijímá úhrady od Kupujícího v hotovosti, proto se na něj výše uvedené zákonné opatření nevztahuje.

10.11  Kontaktní údaje prodávajícího: GALLARD TRANSPORT s.r.o., Hlavní 1419, Břeclav 691 41, Tel: 727 915 056, adresa elektronické pošty: info@gallard.cz, info@truckprofi.cz

 

X